Generalforsamling 2022

Referat fra Standerhejsning og ordinær Generalforsamling 24. april 2022

Vi startede på havnen med standerhejsning kl. 13. Dette års knobbindere var Jørgen Lindholm og Jens Ulrich, som fik hejst den blå Oddesund Nord Vimpel. Efter en forfriskning i form af øl eller sodavand gik eller kørte vi videre til dagens næste begivenhed, Generalforsamlingen.

Ca. klokken 13.30 startede Generalforsamlingen. Oddesund Kiosk og Bistro havde også i år været så venlige at stille et lokale til rådighed, hvor vi kunne afholde begivenheden. Vi var 14 fremmødte.

Den ordinære Generalforsamling blev afholdt med dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. 1.     Valg af dirigent og referent.

Lone Børsting blev foreslået som dirigent og accepterede dette. Som referent var undertegnede Oda Ulrich.

  1. 2.     Formandens beretning.

Lone Børsting har været så venlig at overlade undertegnede referent en kopi af sin beretning, hvorfor jeg ikke her vil referere den. Jeg vedhæfter til dette referat i stedet for Lones beretning (se beretning til Generalforsamlingen 2022), så I kan læse den ordret, som Lone har skrevet den.

Formandens beretning blev godkendt.

  1. 3.     Regnskabsaflæggelse.

Lone Børsting fremlagde regnskabet. Hun havde en hilsen til os alle fra Hanne Rust, der allerede sidste år fratrådte som kasserer, men stadig står som kasserer, da vi endnu ikke har fundet en ny. Lone Børsting har derfor sammen med revisor klaret dette arbejde, og Lone fremlagde regnskabet. Garnhuset medtages først næste år. Resultatopgørelsen for 2021 blev forelagt med et overskud på 25.512 kr.

Regnskabet blev godkendt.

  1. 4.     Kontingentfastsættelse.

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, og det blev vedtaget af Generalforsamlingen, at kontingentet fortsat skal være på 250 kr. pr. husstand - med op til 2 stemmeberettigede.

  1. 5.     Forslag.

A)     Forslag til fællesarrangement ud af byen 2022

1)      Besøg på Bunkermuseum Hanstholm

2)      Sejltur med den gamle Venøfærge til Handbjerg, Venø eller Tambohus med evt. spisning på en af de lokale kroer.

B)     Øvrige aktiviteter

1)      Kan Sct. Hans bålet evt. flyttes ned i nærheden af Garnhuset, så Sct. Hans aften for eftertiden kan afholdes her? Det er vi nødt til at spørge Struer Kommune om, da det er dem, der ejer grunden.

2)      Bestyrelsen gør opmærksom på at det telt, vi indkøbte – og som var opstillet foran Lones hus sidste sommer, kan lejes af foreningens medlemmer, hvis man har brug for det til et arrangement hjemme hos sig selv.

C)      Ny vision – og strategiplan

Planen, som blev skrevet i november 2020, og som tidligere har været rundsendt til beboerforeningens medlemmer, blev delt rundt til de tilstedeværende på generalforsamlingen. Der fremkom ingen kommentarer til planen.

(Visions – og strategiplanen er medsendt som vedhæftet fil til dette referat, se (Visioner 2020 ONB&B og Kultur)

D)     Eventuelt

Der blev spurgt om bestyrelsen nogle gange kunne bruge lidt praktisk hjælp fra medlemmer af foreningen. Det kan vi. Så har man tid og energi, så sig endelig til. Vi kan så evt. kontakte vedkommende, hvis behovet opstår – og husk det er ikke noget man skal føle sig bundet af, man kan altid sige nej.

Lene Andersen og Michael Hornstrup tilbød f.eks. at kunne hjælpe i weekender, hvis det blev aktuelt på et tidspunkt.

  1. 6.     Valg af formand.

Lone Børsting blev genvalgt

  1. 7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Lindholm, Lissy Hansen, Per Yde og Oda Ulrich blev genvalgt

Da Hanne Rust er fratrådt blev P.C. Jensen (som også er vores webmaster) valgt ind.

Velkommen til P.C.

  1. 8.     Suppleanter.

Havde vi ingen af, men Michael Hornstrup og Mogens Tind Kristensen stillede op og blev valgt ind.

Velkommen til Michael og Mogens.

 

  1. 9.     Revisor.

Per Jespersen blev genvalgt som revisor.

 

10. Eventuelt.

Intet under dette punkt

 

Så var der ikke flere punkter på dagsordenen, og Lone Børsting takkede for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen.

Herefter fik vi skyllet halsen og indtog bistroens lækre smørrebrød og ostemadder.

Vi sluttede af med kaffe og jordbærkage.