Referat fra bestyrelsesmøde den 23. april 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

Som meddelt i sidste referat har vi desværre også i år på grund af Covid-19 været nødsaget til at aflyse årets Standerhejsning og Generalforsamling.

Lone Børstings Beretning og Regnskabet sendes derfor som vedhæftet fil sammen med dette referat.

Hvis nogen har spørgsmål eller kommentarer, hører vi gerne fra jer.

Jens Ulrich hejser Oddesund Nord Standeren.

 

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst

a)      Foreningen Familie og Samfund har bestilt 2 rundvisninger heroppe i Kulturlandskabet. Det foregår den 17. og 19. maj.

b)      I dagene den 25-27 juni kommer karavanen ”Visioner fra Vandkanten” til Struer, og de vil formentlig komme her til Oddesund den 26. juni. Karavanen er en teaterrejse i hestevogne langs Danmarks vandkant fra sydøst til nordvest. Rejsen starter på Møn den 12. maj og slutter i Vendsyssel to måneder senere. Undervejs optræder de med teater, musik og parader på gader og stræder. De vil gerne lave kulturelle byttehandler med lokale aktører på deres vej. Temaet er lokalsamfundenes sociale og kulturelle ressourcer, kunstens og kulturens rolle i landdistrikterne som en samlende kraft frem for et underholdningstilbud og langsommelighedens gavnlige effekt på sammenhængskraft, kreativitet og nytænkning. Aktørerne på karavanen vil formidle oplevelserne ved at skrive en bog, lave podcast og bruge de sociale medier undervejs.

Både med rejsen og med formidlingen stiller de spørgsmålet, hvor hurtigt vi som menneskehed kan tåle at bevæge os.

Her kan man finde mere om karavanen: https://www.visionerfravandkanten.dk/

               c)   Vi har nu fået datoerne, hvor Venøsund forventer at anløbe Oddesund Nord med turister, der     

                     gerne vil på rundvisning og indtage frokosten her i form af en feltration. Det bliver tirsdage og

                     onsdage i ugerne 26-31, hvis der er nok tilmeldte og vind og vejr tillader sejlads.

 

 1. 3.     Drøftelse af hjemmesiden – kig på den inden mødet.

Vi har fået ny webmaster på hjemmesiden www.oddesund-nord.dk, og det er vi meget glade for.

Et stort velkommen skal derfor lyde til P.C, som bor i Oddesund Syd.

P.C. er allerede i gang med at opdatere siden. På bestyrelsesmødet talte vi om muligheden for at have flere niveauer under de forskellige faneblade, et aktuelt niveau og et arkivagtigt niveau da der ligger en del gamle billeder og skrivelser på siden.

 

 

 1. 4.     Beretningsgodkendelse – forslag medsendt som bilag

Lone Børsting har skrevet en fin beretning for 2020 og den bliver som nævnt ovenfor medsendt som vedhæftet fil til dette referat.

 

 1. 5.     Skal vi momsregistreres?

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen bliver momsregistreret.

 

 1. 6.     Referat fra møde med Struer Kommune og Labland

Den 15. april var vi i bestyrelsen inviteret til virtuelt opfølgningsmøde med Struer Kommune og arkitektfirmaet Labland.

Der er nu 10 nedslag i helhedsplanen, Æ Høll er også kommet med.

Gl. Havn blev drøftet grundigt på mødet. Her er det vigtigt vi er tro mod historien og fortællingerne om driften før motorfærgerne, at vi bevarer det ruinøse look, at Nordvestjysk Fjordkultur og andre kan benytte havnen med de gamle sejlskibe, og at der etableres et slæbested til små både på trailer. Venøfærgen må henvises til trafikhavnen. Det skal undersøges om der kan opnås en indvindingstilladelse til oprensningen, som så kun behøver at være ca. 1,5 meter dyb. En klaptilladelse vil blive meget dyr. Havnen skal også kunne bruges til havnebadning hele året med ishuset som ”klubhus”.

Det er meget vigtigt med sammenhængen mellem de forskellige nedslag.

Kystdirektoratet og fonde vil være meget obs. på forankringen til allerede eksisterende og igangsatte aktiviteter. Friluftsaktiviteter må gerne foregå indenfor strandbeskyttelsen.

Vi skal huske at medtænke Oddesund Syd, som også er en del af den oprindelige plan, og som er en stor og væsentlig del af fortællingen om det militære anlæg omkring Sundet og vandtrafikvejen. (Ovenstående beskrivelse er fra Lone Børstings referat fra mødet).

 

 1. 7.     Næste Møde

Aftales senere

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

Vi startede med praktisk arbejde i Garnhuset. Der var nogle ting, vi skulle have flyttet, så håndværkerne kan komme i gang med renoveringen. Herefter blev bestyrelsesmødet afholdt hos Lone Børsting, som også var vært ved en feltration fra Oddesund Kiosk og Bistro. Det smagte rigtig godt, var vi alle enige om. Undertegnede fik feltrationen i vegetarisk udgave, og hvis man ikke spiser kød, kan jeg varmt anbefale denne version. Så mange tak for mad til Lone og Oddesund Bistro.

 

1         Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde den 8. februar 2021 blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst

a)      Møde 11. februar referat er rundsendt

Den 11. februar 2021 var beboerforeningens bestyrelse inviteret til et virtuelt møde med Struer Kommune og Labland, hvor en opdateret helhedsplan for Oddesund og Kulturlandskabet blev præsenteret og drøftet. De næste skridt i helhedsplanen bliver formentlig etablering af en vandrerute fra Kunsthallen, Informations, Eventbunkerne og Oddesundtårnet under broen og om forbi Garnhuset og Gammel Havn. I bestyrelsen foreslår vi, at vandreruten fortsætter op forbi erhvervshavnen og videre til Høllet med bademuligheder og egnethed for surf træning og begyndere i havkajak. Her afvikles også Østerssafari. Herfra kan ruten så fortsætte over Gl. Landevej og Banen via Sortevej til Hovedvejen. Her er det ønskeligt, at der bliver etableret sikre trafikale forhold for fodgængere, så de kan komme over Hovedvejen og gennem klaplågen ud på marken og videre ad trampestierne enten til skoven og stranden eller tilbage over marken til Oddesundtårnet.  Disse forhold med hensyn til de trafikale omstændigheder vil Struer kommune og Labland drøfte med Vejdirektoratet og Politiet.

Med hensyn til Gammel Havn er fremtidsønsket, at den bliver uddybet, så der kan etableres/repareres et brugbart slæbested. Ligeledes mulighed for anløb af gamle træbåde bl.a. sjægter, hvilket Nordvestjysk Fjordkultur også efterspørger, da de gerne vil have mulighed for at lægge til i Gammel Havn med deres restaurerede både.

Hvis den ønskede dybde kan opnås i Gammel Havn er det også et ønske, at den gamle Venøfærge kan lægge til her. De sidste 3 år har ildsjælene ”Færgens venner” på nogle sommerture sejlet med turister og anløbet Oddesund, men ofte har der været besværligheder ved anløb i industrihavnen på grund af pladsproblemer. (Ovenstående beskrivelse er fra Lone Børstings referat fra mødet).

b)      Madmøde

Planlægningen af dette arrangement sker i et samarbejde mellem Tambohus Kro, Struer Kommune og Kulturlandskabet her i Oddesund. Det blev omtalt i sidste referat, og det er stadig planen, at det skal forgå den 28. maj, hvis forsamlingssituationen til den tid, giver mulighed for det.

 

 1. 3.     Tårnet

Er stadig lukket for publikum, kun toilettet kan benyttes

 

 1. 4.     Garnhuset – TO-DO-liste

Ja – I læste rigtigt. Nu er vi nået så langt, at vi kan begynde at gøre noget.

Projektet er blevet endelig godkendt af Underværker og Real Dania, så nu er håndværkerne så småt gået i gang. I bestyrelsen står vi også klar til at være dem behjælpelige med at få flyttet rundt på tingene dernede og i øvrigt gå til hånde, hvis der er brug for det.

Struer Kommune betaler Niels Borgholm 5000 kr. for assistance til byggetegningerne, da det var et beløb, der ikke var medregnet i budgettet.

 

 1. 5.     Hvad gør vi med Generalforsamlingen

Generalforsamlingen som skulle have været afholdt søndag den 25. april i år er vi jo desværre nødt til at aflyse, da det tilladte antal forsamlede stadig, er 5 personer, og ifølge regeringens oplukningsplan endnu ikke er ændret den 25. april.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi sender formandens beretning og regnskabet rundt til medlemmerne omkring det tidspunkt, hvor generalforsamlingen skulle have været afholdt.

Det betyder så også, at I må ”døjes” med os, der sidder i bestyrelsen lidt endnu – formentlig til næste års generalforsamling, som vi glæder os til at kunne afholde.

Vi søger stadig en kasserer og en bestyrer af vores hjemmeside www.Oddesund-nord.dk

Hvis nogen har indvendinger til ovenstående, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen og ligeledes, hvis der dukker spørgsmål op efter gennemlæsning af formandens beretning og regnskabet.

I forbindelse med generalforsamlingen plejer vi jo også at have Standerhejsning, så standeren skal vi nok sørge for bliver hejst den 25. april.

 

 1. 6.     Regnskabet – bilag medsendt

Hanne Rust har afsluttet årets regnskab og det bliver som ovenfor skrevet sendt ud til beboerforeningens medlemmer sammen med Lone Børstings beretning i slutningen af april.

  

 1. 7.     Dropbox – Googlekalender – Hjemmeside

Jørgen Lindholm oprettede for nogle år siden en Dropbox, hvor vi gemmer bestyrelsens dokumenter, billeder o.s.v. Det fungerer fint, og aftaler, møder, arrangementer og lignende holder vi styr på ved hjælp af en googlekalender.

Som der er skrevet længere oppe i referatet, søger vi en ny bestyrer til vores hjemmeside www.Oddesund-nord.dk

Lige nu er hjemmesiden hos Jens Ulrich, som fik den overdraget da Leif Christensen ikke ønskede at bestyre den mere.

Så er der en der kunne tænke sig at passe hjemmesiden og evt. udvikle lidt på den, så sig endelig til.

 

 

 

 1. 8.     Jørgen demonstrerer sit nye aggregat m.v.

Dette aggregat er visuelt en lille digital boks med nogle knapper på.

Jørgen har så givet hver knap en titel. F.eks. hedder knap nr. 1 Garnhuset. Aggregatet tilsluttes en skærm og når man trykker på knap nr. 1, vises der en film med Finn Nielsen og Garnhuset. Ligeledes er der under de andre knapper lagt historier ind, som vises og fortælles, når man trykker på knapperne.

Jørgens ide’ er, at der skal være sådanne aggregater med film, billeder og historier i f.eks. Garnhuset og et par af bunkerne, så folk har mulighed for ved hjælp af deres smartphone at købe sig til at opleve disse historier. Dette vil være en hjælp til, at Kulturlandskabet kan løbe økonomisk rundt i fremtiden. Der vil jo være driftsudgifter i form af bl.a. vedligehold og nyudviklinger.

 

 1. 9.     Eventuelt

Nye tilflyttere i Struer Kommune modtager, hvis de ønsker det en velkomstpose fra kommunen.

Denne pose indeholder udover forskellige informationer måske gavekort eller invitationer til at deltage i forskellige aktiviteter. Per Yde, som hjælper med at uddele disse poser til nye tilflyttere her på Thyholm foreslog, at Oddesundbogen også kunne lægges i velkomstposen, og det syntes vi alle var en rigtig god ide’. Så det bliver den fra nu af. Der flytter ca. 24 personer til Thyholm om året.

 

10. Næste møde

Aftales senere

Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde den 8. februar 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

1         Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde den 7. januar 2021 blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst

a)      Madmøde referat

Lissy Hansen og Jørgen Lindholm deltog i dette madmøde, som blev afholdt virtuelt. Formålet med mødet var at få aftalt et arrangement, der er programsat til at skulle foregå den 28. maj i år. Det omhandler bl.a. spisning i Bunker 409, og der er lagt op til, at ca. 40 personer kan deltage. Der bliver formodentlig også noget musikalsk underholdning.

Om det med hensyntagen til Covid-19 bliver muligt at gennemføre arrangementet, vides på nuværende tidspunkt endnu ikke. Derfor er der aftalt et møde sidst i marts, hvor der bliver taget endelig stilling til dette.

Arrangørerne efterlyser i øvrigt en rød løber. Så hvis nogen der læser dette referat, er i besiddelse af en sådan og vil låne den ud, hører vi i bestyrelsen meget gerne fra vedkommende.

b)      Shanty-koret og lydinstallationen ”Stemmer fra Oddesund”

Shanty-koret fra Struer har foreslået en optræden i Kulturlandskabet her i Oddesund, hvor de evt. medvirker sammen med en lydinstallation med ”Stemmer fra Oddesund”. Derfor vil vi i bestyrelsen gerne i kontakt med folk, der har lyst til at fortælle noget om Oddesund området. Det kan være oplevelser, man selv har haft eller noget man har fået fortalt af forældre, bedsteforældre, andet familie og venner. Historier fra før og nu om bl.a.: Færgefart, fiskeri, grusgravning, togdrift, brobygning, krig, fred, landbrug, industri, butikker, kroer, hverdag, fester o.s.v. (Dette er forslag, som en ikke indfødt i området lige kan komme i tanke om. Der er garanteret meget andet, der kan fortælles om).

 

 1. 3.     Tårnet

Oddesund tårnet er jo stadig lukket for besøg på grund af Covid-19, men toilettet kan benyttes.

Der har her i vinter været problemer med, at de udendørs affaldsbeholdere i Kulturlandskabet ikke er blevet tømt, men efter at Jørgen Lindholm har påtalt dette overfor Struer kommune, ser det nu ud til at være gået i orden.

 

 1. 4.     Garnhuset - Hvor langt er vi?

Dette punkt tages op den 11. februar, hvor der er møde med Struer kommune og arkitektfirmaet Labland.

 

 

 

 

 

 1. 5.     Medlemstilgang/fremstød i Oddesund Syd

(tlf. nr. i brevhovedet var desværre forkert. Undskyld)

Efter vores sidste bestyrelsesmøde skrev Lone Børsting en indbydelse til beboerne i Oddesund Syd om at blive medlem af Oddesund Nord beboerforening. Siden da har 2 husstande meldt sig i ind. Det er vi glade for, og vi siger velkommen til. Spørgsmålet er, om de 2 beboerforeninger kan slås sammen? Det vil Oddesund Syd tage op på deres generalforsamling her i foråret.

 

 1. 6.     Økonomi/kontingent opkrævning og kontingent til Turistforeningen

Kun 2 husstande mangler at betale kontingent for 2020, og langt de fleste har betalt kontingent for 2021. Mange tak for det. Nu kan vi få afsluttet regnskabet for 2020. Beboerforeningen har betalt kontingent til Turistforeningen i Struer. Her har vi jo også vores egen repræsentant, Jørgen Lindholm siddende.

Vi har desuden købt en lille filmsekvens fra 1995 af 5 minutter og 10 sekunders varighed af TV-MidtVest. Filmen er med Finn Nielsen og hans bror, hvor de som de sidste bundgarnsfiskere i Limfjorden fortæller om dette erhverv. Det er meningen, at filmen skal vises nede i Garnhuset.  

 

 1. 7.     Møde med Struer Kommune og Labland den 11. februar

Hvad skal vi have med til mødet? Har vi input til planen for fremtidige aktiviteter? Hvad kan vi tilbyde til en evt. driftsaftale for hele området?

Formålet med mødet er at gennemgå status for Oddesundprojektet og Kulturlandskabet.

Det er ønsket, at de allerede etablerede aktiviteter og de kommende bliver til gavn både for området her, men også for hele kommunen. Oddesund er en flaskehals, hvor mange passerer igennem på deres vej nord og vest på. Med de etableringer der allerede er lavet i området i form af Kulturlandskabet er det lykkedes, at få folk til at stoppe op og opleve dette, inden de kører videre. Måske vi fremadrettet også kan få nogle af de forbipasserende til at vende tilbage, ved via information at gøre opmærksom på aktiviteter og arrangementer rundt om i hele kommunen og måske nabokommuner.

Jørgen Lindholm har stillet et regnskab op, som viser, hvilke udgifter der har været til de nuværende etableringer i Kulturlandskabet, der omhandler Infobunker, Musikbunker og Garnhus.

En del af disse udgifter er blevet dækket af de 40.000 kr. vi har fået af Struer kommune for at passe tårnet. Nogle af etableringerne er engangsudgifter, men der vil fortsat være faste udgifter til driften, og her forventer vi at få en driftsaftale i stand med Struer kommune.

 

 1. 8.     Eventuelt

Søndag den 25. april 2021 er jo fastsat som dato for vores Generalforsamling i beboerforeningen, og vi håber selvfølgelig det kan lade sig gøre at afholde det i år. Vi må se, hvordan tingene udarter sig resten af februar og i marts.

 

 1. 9.     Næste Møde

Aftales senere

Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde den 7. januar 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2020 blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst – bordet rundt

a)       Lone Børsting og Jørgen Lindholm har udarbejdet en organisationsplan for Kulturlandskab Oddesund og indsendt den til Struer Kommune. Visionen for planen beskriver Lone og Jørgen således: Der skal arbejdes på, at Oddesunds spændende historie og forskelligartede aktiviteter og natur bliver bevaret for eftertiden og præsenteret for samtiden gennem formidling, der tilgodeser kulturarven og oplevelser af dagligdagen før og nu. Information om de mange kulturperler målrettes ikke bare lokalsamfundet men i høj grad de mange turister, som kommer til/gennem Oddesund. Struer Kommune har meldt tilbage, at de synes organisationsplanen ser rigtig spændende ud. Der skal afholdes et statusmøde for helhedsplanen/delprojekterne for Oddesund med Struer Kommune og arkitektfirmaet Labland i løbet af februar måned.

Der er ligeledes indsendt oplysninger til Turistforeningen og Struer Guiden, så Oddesund området kan blive omtalt i dette års udgivelser.

 

 1. 3.     Tårnet

Tårnet har været lukket for besøgende siden 14. december 2020 på grund af Covid-19. Toilettet er dog stadig åbent.

 

 1. 4.     Garnhuset To-Do-liste?

De reviderede tegninger og budgetter over renoveringen er indsendt til godkendelse hos Real Dania og Underværker. Når godkendelsen foreligger, kan vi gå i gang.

 

 1. 5.     Økonomi – kontingent fra 2020 mangler fra enkelte medlemmer. Vi skal jo have lavet regnskabet færdigt. Hvad gør vi?

Vi bestemte os for at sende et brev rundt til samtlige medlemmer af foreningen med betalingsoplysninger til brug ved indbetaling for kontingent for 2021. I brevet vil vi gøre opmærksom på, hvis man mangler at betale kontingent for 2020.

2020 har jo været et noget anderledes år, hvor vi ikke har kunnet afholde, de arrangementer vi plejer i beboerforeningen. Derfor kan det også være svært at huske, om man har betalt eller ej, da vi jo ikke har kunnet minde hinanden om det ved disse begivenheder.

Her nævnes lige de 3 måder kontingentet kan indbetales på, men det kommer også til at stå i brevene, som alle får leveret i deres ”fysiske” postkasse.

Kontingentet er fortsat 250 kr. pr. husstand pr. år

 

 

 1. 1.       Kontant betaling til en fra bestyrelsen
 2. 2.       Netbank overførsel til Hvidbjerg Bank. Reg.nr.: 7500 Kontonr.:7008743 (Husk at angive navn)
 3. 3.       MobilePay nr.: 56375

 

 1. 6.     Planlægning sommer 2021 fra Venøsunds venner

Bjarne Tingkær fra Venø har sendt forslag til sejlture for turister og andre interesserede med den gamle Venøsund færge for sommeren 2021, hvor de undervejs planlægger at anduve Oddesund.

Der er planlagt 12 sejladser i juni/juli, hvis vejret tillader det. Konceptet ønskes at være det samme som sidste år med indtagelse af en feltration i Garnhuset, alt imens man får fortællinger om området og dets historie. Herefter er der en guidet rundvisning i området, inden turen fortsætter med Venøsund til næste anløb.

Vi har i bestyrelsen sagt ok til et samarbejde om ovenstående, dog med det forbehold, at hvis det kniber med en person til fortælling og guidet rundvisning, så må de selv overtage dette.

 

 1. 7.     Eventuelt

Vi vil gerne have flere medlemmer i beboerforeningen. Det blev foreslået, at vi kunne opfordre beboere i Oddesund Syd til at blive medlem, da Struer Kommunes helhedsplan for området jo omfatter både Syd og Nord. Derfor kunne et samarbejde på tværs af fjorden være fint.

Ligeledes kunne det også være godt, hvis nogle af fastliggerne i havnen havde lyst at være medlemmer af foreningen, så vi kunne få inddraget nogle synspunkter fra ”det sejlende folk”.

Vi er trods alt både en beboerforening og et bådelaug.

Lone Børsting har derfor forfattet en indbydelse, der bliver sendt rundt til beboere i Syd og sat op nede i Havnehuset.

 

 1. 8.     Næste Møde

Aftales senere